clom

in canzunari ecumen

cun cor

Il vast repertori da canzuns ei per gronda part carschius neu dil viv diever ellas pleivs romontschas.

che unescha

A moda visiunara ei vegniu uniu el niev cudisch da cant canzuns dad omisduas confessiuns cristianas.

e che cuntegn vers scazis

Il repertori multifar porscha canzuns da differents geners e tschentaners, aschia che tuts anflan lur agen hit.

Communicau da medias

Suenter onns ver luvrau davos las culissas vein nus giu caschun la fin uost 2021 da dar plaid e fatg davart nossa lavur e nies project. Cheu saveis telecargar il communicau ufficial. Ulteriuras contribuziuns suondan…

Susteni nies project!

Differentas gruppas e gremis ein actualmein vid l’elavuraziun dil niev cudisch da cant ecumen per las baselgias dalla Sur- e Sutselva.

Las lavurs da selecziun, digitalisaziun, cumposiziun, correctorat ed impaginaziun han bien ried. Nus astgein quintar da surdar il canzunari ensemen cun il cudisch d’orgla igl onn 2024 a siu destin. Per tener a mistregn ils cuosts essan nus engrazieivels per mintga sustegn finanzial.