registers

 

«Clom», uschia sa numna il successur dal cudesch da chant catolic «Alleluja» e dal cudesch da chant refurmà «Chanzuns choralas» per la Sur- e Sutselva. L’ovra vegn edida dal Decanat Sursilvan e da la Fundaziun Anton Cadonau per il rumantsch en baselgia. Il cudesch cumpara l’onn 2022 cun circa 10'000 exemplars. (RTR, Hubert Giger)

Mintga cudisch ha in tetel, e cun quel san ins identificar tematica e cuntegn. Seigi lu in roman, in cudisch dil fatg, da scola, da cuschinar ni auter. En connex cul cant da baselgia en Surselva enconuschan ins generalmein dus tetels: igl Alleluja ella baselgia catolica, ed il Cudisch da chorals ella reformada. Omisdus han liunga tradiziun ed...